การใช้งานเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น

  • ข้อมูลที่ทางเรานำเสนอโดยเว็บไซต์ ( รวมถึง ผล, สถิติข้อมูล, กีฬา, และรายชื่อการแข่งขัน, ราคาและข้อมูลการเดิมพัน ) เป็นการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามมิให้มีการตีพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวซ้ำ หรือใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ ก็ตาม เราไม่สามารถให้การรับประกันใด ๆ ได้เกี่ยวกับการให้ข้อมูลดังกล่าว ในความถูกต้องหรือในการใช้ข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถถือเป็นข้อเสนอแนะ หรือ คำแนะนำได้ หรือ ข้อเสนอให้แก่ลูกค้า เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น คุณไม่สามารถพึ่งพาข้อมูลนี้ทั้งหมด ในระหว่างการเดิมพันได้ และความเสี่ยงในการเดิมพัน ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองเท่านั้น

  • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ( Desktop ) หรือ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ( Mobile ) และ การเชื่อมต่อเครือข่าย ( Internet ) อาจมีผลกับประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ทางบริษัท U12X ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์สามารถทำงานได้โดยไม่ผิดพลาด หรือ การให้บริการของ U12X จะไม่ถูกรบกวน และ/หรือ ถูกโจมตี ( Ddos Attack ) ความล้มเหลวหรือปัญหาที่เกิดจากปัญหาเหล่านี้ ตลอดจนอุปกรณ์ของคุณเอง หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือผู้ให้บริการเครือข่าย/การสื่อสาร ตัวอย่างเช่น : คุณไม่สามารถเดิมพัน หรือไม่สามารถดู หรือ รับข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งได้ U12X จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อันเนื่องสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ทางเราไม่สามารถควบคุมได้

  • การติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อเดิมพัน ทางบริษัท U12X จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือข้อมูลที่สูญหายบนโทรศัพท์มือถือของคุณ ที่เกิดจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ของลูกค้า และจะไม่รับผิดชอบต่อการโทร, การดาวน์โหลดข้อมูล หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้งานซอฟต์แวร์ ทางบริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดิมพันให้กับทางลูกค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นเท่านั้น

  • คุณยอมรับและรับทราบการใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ U12X ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว ในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น และ ใช้ซอฟต์แวร์ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเหตุการณ์ใด ๆ ที่คุณ หรือบุคคลที่สาม ทำการรูทเครื่องเพื่อเข้าใช้งานระบบ อันก่อให้เกิดการ “แฮคโทรศัพท์มือถือ” ของคุณในเวลาต่อมาได้

  • คุณไม่มีกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์สำหรับ U12X หรือ โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม “ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์” ยังคงมีกรรมสิทธิ์และเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ซอฟต์แวร์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้งานที่ U12X เป็นทรัพย์สินทั้งหมด ที่เป็นของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์จากทางบริษัท และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ซอฟท์แวร์ของคุณไม่ได้ทำให้คุณมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ทั้งสิ้น

  • แม้ว่าทางบริษัท U12X จะรับประกันว่า เว็บไซต์นี้จะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมี Uptime 99.5% แต่ U12X จะไม่รับผิดชอบ หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ในระยะเวลาหนึ่งสั้น ๆ เช่น การ maintenance website เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ปรับปรุง ระงับหรือยกเลิกเว็บไซต์สำหรับเนื้อหา, บริการหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ ในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เราจะมีประกาศผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ ผ่านทางช่องทางติดต่อหลัก เช่น Line Official ก่อนการบำรุงรักษาเว็บไซต์เสมอ

  • U12X ได้รับฟีดข้อมูลของเนื้อหาจากซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการส่วนหนึ่ง ซึ่งผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บุคคลที่สาม บางรายอาจจะกำหนดให้คุณต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติม เพื่อใช้ผล การแสดงเนื้อหา หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของบุคคลที่สามนี้ คุณสามารถปฏิเสธข้อมูลที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ และทางเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ จากปัญหาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของเนื้อหาบุคคลที่สาม